Skip to main content
همه پست های

سروش خدایی

سروش از موسسان و مدیر عملیاتی مجموعه است. همیشه به بازی علاقه داشته و با مدیریت دو محصول فروت کرفت و بازی بعدی تاد، روی این که کاربرها نتایج مطلوبی در استفاده از محصول داشته باشن تمرکز می کنه.